GA4

Po vyšití kolostomie může dojít ke komplikaci, proto jsme po operaci velmi bedlivě sledováni. Nejčastějším faktorem komplikací je chyba při konstrukci stomie, její nevhodné umístění, špatně zvolené stomické pomůcky, nedodržování zásad péče o kolostomii nebo kombinace uvedených příčin. Komplikace dělíme na časné, ke kterým dochází brzy po operaci a pozdní.

Časné komplikace kolostomií:

Drobné krvácení z okrajů stomie je normální. Pokud je krvácení většího rozsahu, nebo nepřestává, může být poraněná céva. Časné krvácení se léčí konzervativně nebo chirurgickou revizí.

Nekróza postihuje okraje stomie a vzniká nedostatečným krevním zásobením, které je způsobeno otokem nebo malým otvorem v břišní stěně. Může dojít k tomu, že se stomie uvolní od kůže, v tom případě se provádí operační úprava. Pokud k odloučení nedojde, je léčba konzervativní s pravidelnou kontrolou lékaře.

Parastomální absces způsobuje místní zánět, někdy dojde až k rozpadu švu stomie. Obsah abscesu je možné odstranit drenáží. Je nutná zvýšená pozornost v péči o stomii. Může docházet k podtékání. Vzorek sekretu je vhodné poslat na kultivační vyšetření a v případě potřeby nasadit antibiotika.

Při ošetřování stomie se může objevit otok. Pokud je malý, může pomoci přiložení chladivých obkladů a většinou odezní sám. Nutná je pravidelná kontrola stomie a otoku.

Kožní komplikace se mohou projevit jako alergická reakce, kontaktní dermatitida, nebo macerace pokožky. Před operací by se měl provést alergický test nalepením hmoty z podložky na kůži pacienta. Při alergii je nutné zvolit jinou pomůcku.

Komplikací může být časná retrakce. Tento problém se objevuje spíše u akutních výkonů, kdy se okraj stomie dostane pod úroveň kůže. Tato komplikace není tak častá. Pomohou konvexní pomůcky nebo vyrovnávací prostředky.

U akutně operovaných pacientů může dojít k nevhodnému umístěné stomie. Pokud je v kožním záhybu, jizvě, nebo na nevhodném místě, může docházet k podtékání. Nerovnost se řeší pomocí vyrovnávacích pomůcek (vyrovnávací podložky, pasty nebo kroužky). Jde-li o stomii trvalou, která nám komplikuje život, provádí se reoperace se změnou jejího umístění.

Pozdní komplikace:

Projevují se až za několik měsíců po operaci.

Prolaps (vyhřeznutí) stomie se projevuje viditelným prodloužením střeva nad povrch břicha. Jsou případy, kdy střevo vyhřezlo až několik desítek centimetrů. To je však extrém a před návštěvou lékaře, není třeba dlouho otálet. Prolaps lze řešit konzervativně, pokud je malý. Definitivním řešením je pouze chirurgický zákrok. O vyhřezlou stomii je třeba pečovat opatrně, aby nedošlo k uskřípnutí a nekróze. Příčinou bývá její špatné uchycení, zvýšení nitrobřišního tlaku, nebo nevhodné umístění stomie. Hrozí ohrožení přívodu krve do stomie, proto doporučujeme obrátit se na lékaře nebo sestru, hlavně v případě, pokud stomie mění barvu, bolí, nebo nefunguje vyprazdňování. Pomůcky je lepší vystřihnout s větším otvorem a měřit střevo vestoje. Lepení naopak provádět vleže.

Retrakce (vtažení) je vtažení stomie nebo jejího bezprostřední okolí pod úroveň kůže o několik milimetrů, nebo centimetrů. Příčinou bývá stomie vyšitá pod tahem, změna hmotnosti, nebo obezita. Vtažení nemusí znamenat problém, ale často dochází k podtékání. Abychom mu zabránili, je vhodné použít vyplňovací a vyrovnávací prostředky, aby se místo vyrovnalo. Měkké nebo konvexní podložky lépe přilnou i k nerovnému povrchu a přídržný pásek podložku ještě více zajistí. Vhodnou péči a prostředky je  dobré konzultovat se stomickou sestrou.

U kožních komplikací je nutné stanovit příčinu negativní reakce. Může se jednat o alergii na pomůcky, kontaktní dermatitidu, bakteriální či plísňovou infekci atd.. Vhodná je úprava jídelníčku (někomu pomůže vyřadit kořeněná jídla), změna stomických pomůcek a důsledná péče o stomii a její okolí. Macerace (mokvání kůže) je častou komplikací, která je způsobena podtékáním stomické pomůcky. Nejčastěji se vyskytuje u ileostomií (mají tekutý a agresivnější odpad). Stomasestra nám nejlépe poradí, jak se o okolí stomie starat a jak problémům předejít.

Zúžení (stenóza) stomie se popisuje jako nepoměr mezi průměrem střeva a otvorem v břišní stěně. Naše tělo má léčivou schopnost a někdy se může stát, že má otvor stomie snahu se zavírat. To se projevuje ztíženým vyprazdňováním. Stomická sestra nás v případě stenózy naučí jak dilatovat (roztahovat) stomii prstem nebo speciální pomůckou (dilatátorem). K zavádění se používá gel nebo vazelína. Je nutná velká trpělivost a opatrnost, aby nedošlo ke vzniku praskliny ve vazivovém kruhu stomie. Při těsné stenóze nebo uzávěru stomie je nutná operační chirurgická revize.

Parastomální kýla patří mezi nejčastější komplikace stomie. Je způsobena oslabenou břišní stěnou. Vzniká postupně při zvýšeném tlaku, kdy se střevo nebo tuková tkáň vytlačí do břišního vaku. Vyklenout může stomie včetně svého okolí, nebo dojde k vyklenutí místa v jejím okolí a samotná stomie může být zasažena prolapsem. Při malé kýle používáme břišní pás, pokud je závažnější je nutná plastika břišní stěny. Kýla může ovlivňovat přilnutí pomůcek ke kůži a je proto nutné mít vhodné a pomůcky. Vhodná je také prevence, o které se můžete dozvědět v naší brožuře Jak předejít vzniku kýly.

Píštěl v okolí stomie může vzniknout ze stehů nebo jako důsledek nespecifických střevních zánětů (Crohn, UC,..). Důležitý je správný výběr pomůcek, aby nedocházelo k podtékání a maceraci pokožky a důsledná hygiena a péče o stomii. Nutná je konzultace se stomasestrou.

Příčinou pozdních komplikací může být vliv radioterapie a chemoterapie. Radioterapie může způsobit nesnášenlivost některých stomických pomůcek. Při radioterapii někdy dojde ke kožním komplikacím a zácpám, může se objevit i postradiační sténoza (zúžení).

Mohou se objevit i psychické potíže, kdy se nemůžeme vyrovnat se životem se stomií, máme strach o budoucnost, bojíme se ztráty společenského života nebo práce. Protože máme bolesti a stomie nám způsobuje v některých situacích menší či větší omezení, je potřeba najít chuť do života a přijmout novou životní situaci. Zkuste meditaci, vraťte se zpět ke svým koníčkům, dělejte to, co vás baví. Pokud máte pocit, že nemáte sílu, nebo vás přemáhá strach, nebojte se vyhledat odbornou pomoc. Jsou situace, které rozhodí i ostříleného stomika. Někdy se stane, že nám podteče pomůcka v nevhodnou dobu, zazní nečekaný zvuk, nebo se objeví nepříjemný zápach. V tu chvíli je to velmi nepříjemné, ale pokud se to děje velmi zřídka, dá se to zvládnout.

Jak předejít komplikacím

Předejít komplikacím pomůže stomasestra zvolením vhodných pomůcek, správným ošetřením a správnou edukací. V případě výskytu komplikací posoudí co vyřešíte společnými silami a co je již práce pro lékaře. Stomie by měla být kontrolována pravidelně 1-2krát ročně i pokud nemáte komplikace. Součástí kontroly by mělo být zhodnocení stavu stomie, jejího umístění a kontrola správné péče o stomii.