Potíže s ileostomií

Po každé operaci může dojít ke komplikaci, proto jsme i po vyšití ileostomie velmi bedlivě sledováni. Nejčastějším faktorem komplikací je chyba při konstrukci stomie, špatně zvolené stomické pomůcky, nevhodné umístění, nedodržování zásad péče o ileostomii nebo kombinace uvedených příčin. Komplikace dělíme na časné, ke kterým dochází brzy po operaci a pozdní.

Časné komplikace ileostomií:

Výskyt drobného krvácení z okrajů stomie je při jejím ošetřování normální. Pokud je většího rozsahu nebo nepřestává, může se jednat o poranění cévy. Časné krvácení se léčí konzervativně nebo chirurgickou revizí.

Nekróza postihuje okraj stomie. Vzniká nedostatečným krevním zásobením, které je způsobeno otokem nebo malým otvorem v břišní stěně. Pokud dojde k tomu, že se stomie uvolní od kůže, provede se operační úprava. Pokud k odloučení nedojde, zahájí se konzervativní léčba s pravidelnou kontrolou lékaře.

Parastomální absces způsobuje místní zánět, který může způsobit rozpadu švu stomie. Obsah abscesu lze odstranit drenáží. Vzorek sekretu je vhodné poslat na kultivační vyšetření a v případě potřeby nasadit antibiotika. Absces může vést k podtékání, protože podložka na poškozeném místě nemusí dostatečně přilnout. Je proto nutná zvýšená péče a opatrnost při ošetřování stomie.

Kožní komplikace jsou například alergická reakce, kontaktní dermatitida, nebo macerace pokožky. Před operací by se měl provést alergický test nalepením hmoty z podložky na kůži pacienta, abychom se vyhnuli možným komplikacím. Při alergii je nutné zvolit jinou pomůcku.

Peristomální dermatitida je častá zejména krátce po vytvoření stomie a je způsobena kontaktem vodnaté a agresivní stolice z tenkého střeva s okolím stomie. Ileostomie se většinou vyšívá tak, aby vyčnívala nad povrch břicha více než kolostomie. Díky tomu obsah lépe odchází do pytlíku a nedochází ke kontaminace kůže. Peristomální dermatitida může mít více příčin, např. retrakce, stenóza, prolaps stomie, kožní řasy a nerovnosti, jizvy v okolí stomie, alergie na používané materiály, mykotická infekce, nesprávná péče a další. Pokud je okolí stomie podrážděné, objevují se problémy s přilnavostí podložky a je nutné obrátit se na stomasestru, která nám pomůže najít vhodné pomůcky.

U akutně operovaných pacientů může dojít k nevhodnému umístěné stomie. Pokud je ileostomie v kožním záhybu, jizvě, nebo na nevhodném místě může docházet k podtékání. Nerovnost řeší vyrovnávací podložky nebo kroužky. Jde-li o stomii trvalou, provádí se reoperace se změnou jejího umístění.

Při ošetřování stomie se může objevit otok. Pokud je malý, může pomoci přiložení chladivých obkladů a většinou odezní sám. Nutná je pravidelná kontrola stomie a otoku a v případě přetrvávajících potíží navštívit stomasestru nebo lékaře.

Komplikací může být časná retrakce. Ta se objevuje spíše u akutních výkonů, kdy se okraj stomie dostane pod úroveň kůže. Tato komplikace není tak častá a pomohou konvexní pomůcky nebo vyrovnávací prostředky.

Ileostomie se často spojuje s průjmy, protože v tenkém střevě je obsah značně tekutý. Voda z potravy se vstřebává až v tlustém střevě, proto je nutné pít dostatek tekutin, aby nedošlo k dehydrataci. Pacient může ztrácet významné množství sodíku, proto se doporučuje více solit a jíst potraviny bohaté na sodík. O prevenci a správném jídelníčku nás informuje stomasestra. S odstupem času od operace se tyto potíže mírní. Pokud dlouhodobě přetrvávají a nepomůže ani úprava stravy, předepíšou nám léky na zpomalení střevní peristaltiky.

Pozdní komplikace:

Projevují se až za několik měsíců po operaci.

Retrakce (vtažení) je vtažení stomie nebo jejího bezprostřední okolí pod úroveň kůže o několik milimetrů, nebo centimetrů. Příčinou bývá stomie vyšitá pod tahem, změna hmotnosti, nebo obezita. Nemusí to vždy znamenat problém, ale může docházet k nepříjemnostem v podobě podtékání. Abychom mu zabránili, používají se vyplňovací a vyrovnávací prostředky k vyrovnání nerovností. Také měkké nebo konvexní podložky lépe přilnou k nerovnému povrchu a přídržný pásek podložku ještě více zajistí. Vhodnou péči a prostředky je dobré konzultovat se stomickou sestrou.

Zúžení (stenóza) stomie se popisuje jako nepoměr mezi průměrem střeva a otvorem v břišní stěně. Naše tělo má léčivou schopnost a někdy se může stát, že má otvor stomie snahu se zavírat. To se projevuje ztíženým vyprazdňováním. Stomická sestra nás v případě stenózy naučí jak dilatovat (roztahovat) stomii prstem nebo speciální pomůckou (dilatátorem). K zavádění se používá gel nebo vazelína. Je nutná velká trpělivost a opatrnost, aby nedošlo ke vzniku praskliny ve vazivovém kruhu stomie. Při těsné stenóze nebo uzávěru stomie je nutná operační chirurgická revize.

Prolaps (vyhřeznutí) stomie se projevuje viditelným prodloužením střeva nad povrch břicha. Jsou případy, kdy střevo vyhřezlo až několik desítek centimetrů. To je však extrém a před návštěvou lékaře, není třeba dlouho otálet. Řešit ho lze konzervativně, pokud je malý, ale definitivním řešením je pouze chirurgický zákrok. O vyhřezlou stomii je třeba pečovat opatrně, aby nedošlo k uskřípnutí a nekróze. Příčinou bývá její špatné uchycení, zvýšení nitrobřišního tlaku, nebo nevhodné umístění stomie. Hrozí ohrožení přívodu krve do stomie, proto doporučujeme obrátit se na lékaře nebo sestru, hlavně v případě, pokud stomie mění barvu, bolí, nebo nefunguje vyprazdňování. Pomůcky je lepší vystřihnout s větším otvorem a měřit střevo vestoje. Lepení naopak provádět vleže.

U kožních komplikací je nutné stanovit příčinu negativní reakce. Může se jednat o alergii na pomůcky, kontaktní dermatitidu, bakteriální či plísňovou infekci atd. Vhodná je úprava jídelníčku (někomu pomůže vyřadit kořeněná jídla), výběr vhodných stomických pomůcek a správná péče o stomii a její okolí. Macerace (mokvání kůže) je častou komplikací, která je způsobena podtékáním stomické pomůcky. Díky tekuté a agresivní stolici se nejčastěji vyskytuje právě u ileostomií. Stomasestra nám nejlépe poradí, jak se o okolí stomie starat a jak problémům předejít.

Parastomální kýla patří mezi nejčastější komplikace stomie. Je způsobena oslabenou břišní stěnou. Vzniká postupně při zvýšeném tlaku, kdy se střevo nebo tuková tkáň vytlačí do břišního vaku. Rizikové faktory jsou obezita, malnutrice v době operace, léčba kortikoidy, chronický kašel, tumor, parastomální absces a další. Vyklenout může stomie včetně svého okolí, nebo dojde k vyklenutí místa v jejím okolí a samotná stomie může být zasažena prolapsem. Při malé kýle používáme břišní pás, pokud je závažnější je nutná plastika břišní stěny. Vzhledem k relativně vysokému riziku recidivy, nebo obavy z infekce, většina chirurgů s indikací této operace váhá. Kýla může způsobovat podtékání a proto je nutné mít vhodné pomůcky. Vhodná je také prevence, o které se můžete dozvědět v naší brožuře Jak předejít vzniku kýly po operaci břicha.

Píštěl v okolí stomie může vzniknout ze stehů nebo jako důsledek nespecifických střevních zánětů (Crohn, UC,..). Důležitý je správný výběr pomůcek, aby nedocházelo k podtékání a maceraci pokožky a důsledná hygiena a péče o stomii. Nutná je konzultace se stomasestrou.

Za nedostatek vitaminu B12, který hraje důležitou roli při udržování zdravého mozku a nervového systému, může odstranění části tenkého střeva, která je za jeho vstřebávání zodpovědná. Při postupnému poklesu hladiny vitaminu B12 se mohou objevit příznaky jako únava, letargie, dušnost, mdloby, nepravidelný srdeční tep, bolesti hlavy, slyšiny, ztráta chuti k jídlu. Pokud zaznamenáte některé z příznaků, obraťte se na svého lékaře, který pomocí krevních testů zkontroluje hladinu vitaminu B12. Je důležité příznaky neignorovat, protože nedostatek vitaminu B12 může způsobit problémy s nervovým systémem. Léčba je poměrně jednoduchá a zahrnuje užívání pravidelných doplňků vitaminu B12 ve formě injekcí nebo tablet.

Příčinou pozdních komplikací může být vliv radioterapie a chemoterapie. Radioterapie může způsobit nesnášenlivost některých stomických pomůcek. Při radioterapii někdy dojde ke kožním komplikacím a zácpám, může se objevit i postradiační sténoza (zúžení).

Mohou se objevit psychické potíže, kdy se nemůžeme vyrovnat se životem se stomií, máme strach o budoucnost, bojíme se ztráty společenského života nebo práce. Protože máme bolesti a stomie nám způsobuje v některých situacích menší či větší omezení, je potřeba najít chuť do života a přijmout novou životní situaci. Zkuste meditaci, vraťte se zpět ke svým koníčkům, dělejte to, co vás baví. Pokud máte pocit, že nemáte sílu, nebo vás přemáhá strach, nebojte se vyhledat odbornou pomoc. Jsou situace, které rozhodí i ostříleného stomika. Někdy se stane, že nám podteče pomůcka v nevhodnou dobu, zazní nečekaný zvuk, nebo se objeví nepříjemný zápach. V tu chvíli je to velmi nepříjemné, ale pokud se to děje velmi zřídka, dá se to zvládnout.

Jak předejít komplikacím

Předejít komplikacím pomůže stomasestra zvolením vhodných pomůcek, správným ošetřením a správnou edukací. V případě výskytu komplikací posoudí co vyřešíte společnými silami a co je již práce pro lékaře. Stomie by měla být kontrolována pravidelně 1-2krát ročně i pokud nemáte komplikace. Součástí kontroly by mělo být zhodnocení stavu stomie, jejího umístění a kontrola správné péče o stomii.

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.