GA4

Nejčastějšími faktory urostomických komplikací jsou chyby při konstrukci stomie, špatně zvolené stomické pomůcky, nevhodné umístění, nedodržování zásad péče o urostomie nebo kombinace uvedených příčin. Komplikace dělíme na časné a pozdní.

Časné komplikace urostomií:

Krvácení je jednou z nejčastějších komplikací. Drobné krvácení z okrajů stomie je normální. Pokud však krvácení nepřestává, může být poraněná céva. Časné krvácení se léčí konzervativně nebo chirurgickou revizí.

Nekróza okrajů stomie vzniká nedostatečným krevním zásobením, které je způsobeno otokem nebo malým otvorem v kůži. Může dojít k tomu, že se stomie uvolní od kůže a v tomto případě se provádí operační úprava. Pokud k odloučení stomie nedojde je léčba konzervativní s pravidelnou kontrolou lékaře.

Pokud se objeví parastomální absces je nutná derivace abscesu, protože dochází k podtékání obsahu pod podložkou. Proto je nutná pravidelná a pečlivá ochrana kůže.

Při ošetřování urostomie se může objevit i otok. Pokud je malý, spontánně odezní sám. Nutná je pravidelná kontrola stomie a otoku. Léčba spočívá v přikládání chladivých obkladů.

Kožní komplikace se mohou projevit jako alergická reakce, kontaktní dermatitida, nebo macerace pokožky. Před operací by se měl provést alergický test nalepením hmoty z podložky na kůži pacienta. Při alergii je nutné zvolit jinou urostomickou pomůcku.

Komplikací může být časná retrakce (vtažení stomie). Tento problém se objevuje spíše u akutních výkonů, kdy je okraj stomie pod úrovní kůže. Tato komplikace není tak častá.

U akutně operovaných pacientů se může projevit komplikace ve formě nevhodně umístěné stomie. Jde-li o trvalou stomii, provádí se reoperace se změnou umístění stomie.

Pozdní komplikace urostomií:

Retrakce (vtažení stomie) znamená, že se stomie vtáhne pod úroveň kůže. Může se jednat o několik milimetrů, ale i centimetrů pod úroveň kůže. To může způsobovat podtékání moči pod podložku a docházet k maceraci pokožky. Stomasestra by vám měla doporučit vhodné pomůcky a také jak se o stomii dostatečně starat, aby nedošlo k poškození kůže.

Zúžení (stenóza) stomie se popisuje jako nepoměr mezi průměrem střeva a otvorem v břišní stěně. Naše tělo má léčivou schopnost a někdy se může stát, že má otvor stomie snahu se zavírat. To je ale pro nás stomiky problém. Stenóza se dilatuje (roztahuje) prstem nebo speciální pomůckou, dilatátorem. Navštivte stomasestru, která vám poradí jak postupovat. Při těsné stenóze nebo uzávěru stomie je nutná operační chirurgická revize.

U kožní komplikace stomie je nutné stanovit příčinu: Může se jednat o alergickou reakci, kontaktní dermatitidu, bakteriální či plísňovou infekci atd. Součástí je úprava jídelníčku, výběr vhodných stomických pomůcek a správná péče.

Parastomální kýla patří mezi nejčastější komplikace stomie. Je způsobena oslabenou břišní stěnou. Při malé kýle používáme břišní pás. Kýla může ovlivňovat přilnutí pomůcek ke kůži a je proto nutné mít vhodné a pomůcky. Vhodná je také prevence, o které se můžete dozvědět v naší brožuře Jak předejít vzniku kýly po operaci břicha,

Mohou se objevit píštěle okolo stomie. Pištěl může vzniknout ze stehů nebo jako důsledek infekce močových cest a ledvin. Důležitý je správný výběr pomůcek, aby nedocházelo k podtékání a maceraci pokožky a konzultace se stomasestrou.

Přičinou pozdních komplikací může být vliv radioterapie a chemoterapie. Radioterapie může způsobit nesnášenlivost některých stomických pomůcek. Při radioterapii někdy dojde ke kožním komplikacím a zácpám, může se objevit i postradiační sténoza (zúžení stomie).

Jak předejít komplikacím

Předejít komplikacím pomůže stomasestra zvolením vhodných pomůcek, správným ošetřením a správnou edukací. V případě výskytu komplikací posoudí stomasestra co vyřešíte společnými silami a co je již práce pro lékaře. Stomie by měla být kontrolována pravidelně 1-2krát ročně i pokud nemáte komplikace. Součástí kontroly by mělo být zhodnocení stavu stomie, jejího umístění a kontrola správné péče o stomii.