Charta práv stomiků

Charta práv stomiků definuje základní práva a požadavky stomiků. Má zaručit stomikům obdržet veškeré informace a péči pro plnohodnotný a soběstačný život. Světová asociace stomiků má za cíl dodržování této charty na celém světě.

Na pracovní schůzi zástupců evropských asociací stomiků, která se konala 3. května 2003 ve Frankfurtu nad Mohanem, byla vypracována nová verze Charty. Navržené úpravy, které jsou ostatně malé (byla hlavně změněna preambule a přidán poslední bod), by měly jasně definovat při měnících se podmínkách péče o stomiky základní požadavky na zdravotní i sociální rehabilitaci stomiků. Charta by měla sloužit ke sjednocení úrovně veškeré péče především v Evropské unii.

Charta práv stomiků byla schválena na 11. Světového kongresu IOA v Portu, 26. – 31.8.2004.

Stomik má právo na:

  • předoperační poradenství v takové šíři, aby plně chápal význam operace a znal základní fakta o životě se stomií
  • dobře provedenou a vhodně umístěnou stomii s ohledem na potřeby pacienta
  • kvalitní a profesionální lékařskou a ošetřovatelskou péči, psychosociální podporu v předoperačním i pooperačním období, v nemocnici i své komunitě
  • podporu a informovanost rodiny, známých a přátel, aby lépe chápali podmínky a změny nutné k dosažení uspokojivé úrovně života se stomií
  • úplné a objektivní informace o vhodných pomůckách a výrobcích, které jsou v jeho zemi k dispozici
  • možnost neomezeného výběru dostupných stomických pomůcek
  • informace o organizacích stomiků v jeho vlasti a službách a podpoře, které poskytují
  • ochranu proti jakékoliv formě diskriminace
  • na jistotu, že osobní informace týkající se jeho operace vedoucí k vytvoření stomie zůstanou důvěrné a utajené, aby bylo zachováno jeho soukromí, a že nikdo, kdo tyto informace zná, je bez výslovného svolení stomika nesdělí žádnému subjektu, který je angažován ve výrobě, prodeji nebo distribuci stomických pomůcek, ani žádné osobě, která by z nich mohla profitovat přímo nebo nepřímo, díky svému vztahu ke komerčnímu trhu se stomickými pomůckami

Myslíme si, že je dobré, aby každý pacient znal svá práva a možnosti. Pamatujte na ně kdykoli budete mít pocit, že péče o vás není na takové úrovni, na jaké by měla být a nebojte se ozvat!