Invalidní důchod

Invalidita vzniká z důvodu nemoci, úrazu, nebo zdravotního postižení, kdy je omezena nebo snížena schopnost pracovat. Invalidní důchod je dávka důchodového pojištění, kterou stát přispívá člověku s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a řídí se zákonem č. 155/1995 Sb.

3 stupně invalidity

Dříve se dělil na částečný a plný, dnes rozlišujeme tři stupně invalidity:

 • invalidita 1. stupně – pokles pracovní schopnosti o 35 – 49 %
 • invalidita 2. stupně – pokles pracovní schopnosti 50 – 69 %
 • invalidita 3. stupně – pokles pracovní schopnosti o více než 70 %

Stupeň invalidity se posuzuje dle druhu nemoci a omezení schopnosti pracovat. Stomie se obecně posuzuje jako postižení značně zhoršující životní podmínky, proto zde vzniká nárok na invalidní důchod. Žádost o důchod se podává na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Zde by vám měli poradit s vyplněním formuláře a doplněním potřebných dokladů. Samotné rozhodnutí vydává Česká správa sociálního zabezpečení.

Pro získání invalidního důchodu je potřeba splnit několik podmínek:

 • věk do 65 let
 • posudek o zdravotním stavu
 • potřebná doba pojištění (§40 zákona o důchodovém pojištění)
 • potvrzení odpracovaných let

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod:

 • věk pojištěnce do 20 let – méně než 1 rok
 • věk od 20 let do 22 let – 1 rok
 • věk od 22 let do 24 let – 2 roky
 • věk od 24 let do 26 let – 3 roky
 • věk od 26 let do 28 let – 4 roky
 • nad 28 let – 5 roků.

Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem invalidity. Jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, vychází se z posledních 10 let před vznikem invalidity. Pokud je pojištěnci nad 38 let, považuje se podmínka potřebné doby pojištění rovněž za splněnou, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, byla-li získána v kterémkoliv období 10 roků po vzniku invalidity (u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky). Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, vznikla-li plná invalidita následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání). Do doby pojištění se započítává i doba studia na střední nebo vysoké škole v ČR.

Co dělat když nesplníme dobu pojištění

Pokud jste uznáni jako invalidní, ale nesplnili jste podmínku potřebné doby pojištění, obraťte se na OSSZ. Zde by měli prozkoumat, zda při rozhodování zohlednili všechny doby pojištění, které jsme v „rozhodném“ období získali. Pokud ne, je potřeba doložit potřebné doklady.Na příslušné OSSZ vám také poradí jak si zajistit nárok na invalidní důchod v budoucnu, například přihlášením na dobrovolné důchodové pojištění. Pokud zůstanete bez finanční pomoci obraťte se na úřad poskytující dávky v hmotné nouzi.

Rozhodnutí o nároku na invalidní důchod

O nároku na invalidní důchod rozhoduje posudkový lékař příslušné správy sociálního zabezpečení, na základě posudku o zdravotním stavu. Rozhodnutí nemusí být trvalé a podle vývoje zdravotního stavu může být v rozmezí 1 – 3 let přehodnoceno, může dojít ke změně na vyšší nebo nižší stupeň, v závislosti na aktuálním zdravotním stavu. Nárok na invalidní důchod zaniká ve věku 65 let, kdy se přemění na starobní.

Nárok na průkaz TP, ZTP, ZTP/P

Stomici nejsou posuzováni jako osoby s podstatným omezením schopnosti pohyblivosti nebo orientace a nevztahuje se na ně nárok na průkaz osob se zdravotním postižením. Pouze v případě vážných zdravotních omezení z důvodu jiné nemoci je možné průkaz získat. Pokud nemáme průkaz osoby se zdravotním postižením, nemůžeme například užívat WC pro invalidy. Řešením může být žádost o takzvaný EUROKLÍČ, díky kterému můžeme toaletu pro postižené používat.

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.