Slovníček stomických pojmů

Stomie

3 základní druhy podle vyvedeného orgánu:

ileostomie

Vývod tenkého střeva (ileum), které se provádí méně často než vývod tlustého střeva. Nejčastější příčinou je odstranění celého tlustého střeva.

kolostomie

Souhrnný název pro vývody tlustého střeva (colon), nejčastější druh. Podle místa vyvedení rozlišujeme tři typy.

urostomie

Vývod močovodu, nejméně častý typ (cca 5% všech stomiků). Důvodem je překážka, která brání odtoku moči. Nejčastěji je postiženo ústí močovodu do močového měchýře, méně často jsou postiženy vlastní močovody. Rozlišovány jsou tři typy.

Dělení podle doby, na kterou je atonie vytvořena:

dočasná

Přechodný vývod, může být po nějaké době zrušena (když ustoupí onemocnění či neprůchodnost).

trvalá

Nevratná, je zakládána při závažných onemocněních či poškození svěrače (se stomií může postižený žít i desítky let).

Stomik

Zdravotně postižený občan, s dočasně nebo trvale vyvedeným dutým orgánem na povrch těla. Nejčastěji je vyvedeno tlusté a tenké střevo nebo močové cesty, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí, k neovladatelnému vyprazdňování stolice, střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou s nutností používání stomických pomůcek. Důsledkem je výrazné zhoršení celkové kvality života.

Stomasestra

– tak říkáme sestře školené pro práci se stomiky – hraje nezastupitelnou roli
v péči o stomiky, její hlavní úlohou je připravit pacienta na život se stomií se všemi jejími důsledky pro každodenní život. Úlohou stomasestry je získat pacienta ke spolupráci, seznámit ho se stomií, školit ho v ošetřování stomie a v neposlední řadě poskytnou stomikovi také psychickou podporu. Mezi hlavní úkoly a aktivity patří:
– péče o stomika začíná již v rámci předoperační přípravy, pokračuje v období hospitalizace a dále navazuje na pravidelnými návštěvami stomické porady;
– stomasestra provádí pooperační péči o stomii;
– zajišťuje proškolení pacienta a jeho rodiny v problematice stomie, učí klienta pečovat o stomii a manipulovat s pomůckami (edukace probíhá denně, s přihlédnutím k pacientovu fyzickému a psychickému stavu;
– ve spolupráci s klientem vybírá vhodné stomické pomůcky a provádí nácvik jejich používání;
– po skončení hospitalizace je péče o pacienta převedena do ambulantní stomické poradny. Sestra by měla jednou ročně nebo na vyžádání zkontroluje tvar, barvu, velikost a průchodnost stomie. Zhodnotí aktuální stav stomie a navrhne případnou změnu pomůcek, ochranných a čistících prostředků;
– poskytuje stomikovi informace o případných komplikacích stomie a  možnostech jejich prevence. Při pravidelných kontrolách se zaměřuje na jejich včasné odhalení a zahájení léčby;
– zajišťuje poradenství v oblasti sociální podpory, informuje stomiky o existenci a činnosti klubů stomiků;

Poznámka: nejméně polovina stomiků nemá možnost navštěvovat poradny pro stomiky a pomůcky jim předepisují praktičtí lékaři.

Trávící trakt

rozmělněná potrava se dostává z dutiny ústní do jícnu. Z něho do žaludku a potom do tenkého střeva. V tenkém střevu se dokončuje trávení potravy. Rozložené složky potravy se tu vstřebávají do krve. Střevní obsah je řídký. Tenké střevo je pro udržení života nezbytné a bez nepříznivých důsledků na organismus lze vyjmout jen jeho část. V tlustém střevu se ze střevního obsahu vstřebává zejména voda a soli, a to zejména v jeho pravé polovině. V levé polovině je obsah tlustého střeva ještě řídký. Tlusté střevo není nezbytné pro život a může být celé vyjmuto.

Fascie

Fascie jsou vazivové blány, které obalují orgány, svaly. Při operacích a vzniku jizvy dochází k narušení obalu a ma to dalekosáhlé důsledky často i na úplně jiném místě na těle, než byla jizva, více odkaz.