STANOVY České ILCO, z.s.

Článek I.
Základní ustanovení

Spolek České ILCO, z.s. vznikl dne 2. 12. 1992 pod názvem České ILCO a do 31. 12. 2013 byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky, od 1. 1. 2014 je samostatnou právnickou osobou – spolkem – dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a je zapsán v spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 4374.

Článek II.
Název, sídlo, identifikační číslo

1. Název: České ILCO, z.s.
2. Sídlo: Praha
3. Působnost: Území České republiky
4. IČ: 44994788

Článek III.
Charakteristika, poslání a cíle

1. Spolek České ILCO, z.s. (dále jen ILCO) je dobrovolná nepolitická právnická osoba s humanitárním zaměřením. Jejími členy jsou spolky, jejichž účelem je sdružování a podpora stomiků, které vyvíjejí činnost na území České republiky. Spolky stomiků si dobrovolně zakládají lidé se střevním vývodem (ileostomií a kolostomií), případně s jiným vývodem (urostomií). Členem ILCO se spolek stomiků stane na základě demokratického rozhodnutí
svých členů.

2. Hlavním úkolem ILCO je péče o specifické potřeby občanů postižených stomií a obhajoba jejich zájmů s cílem zajistit jim rovnoprávné postavení ve společnosti, jejich zdravotní a sociální rehabilitace a znovuzačlenění do společnosti.

3. Svou činností ILCO napomáhá při rozvíjení vztahů mezi členy na podkladě vzájemné pomoci a porozumění.

4. K dosažení těchto cílů bude vyvíjet tuto hlavní činnost:

 • a. Předkládat příslušným kompetentním orgánům a institucím návrhy a doporučení ke zkvalitňování zdravotní a sociální péče o stomiky. Vyjadřovat se k návrhům zákonů a dalších předpisů týkajících se této péče.
 • b. Prosazovat právo stomiků na zabezpečování kvalitními kompenzačními pomůckami k ošetřování střevních vývodů. Podílet se na jednáních o vývoji a výrobě dokonalejších pomůcek a vyjadřovat se k jejich kvalitě.  Spolupracovat s obchodními organizacemi a zdravotními pojišťovnami při plánování potřeb stomických pomůcek.
 • c. V součinnosti s odbornými lékaři kvalifikovaně informovat širokou veřejnost o důležitosti společenské péče o stomiky a získávat její podporu v úsilí o zdokonalení zdravotní a sociální péče v této oblasti:
  • Organizovat odborné semináře, přednášky, instruktáže a besedy zaměřené k problematice stomií. Popularizovat vědecké poznatky o příčinách onemocnění vyžadujících zavedení stomie.
  • Sledovat vývoj a pokrok v oblasti péče o stomiky u nás i v zahraničí.
  • Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví i dalšími institucemi usilovat o vydávání tiskovin pro poučení stomiků a veřejnosti.
  • Využívat hromadné sdělovací prostředky k šíření informací o problematice stomií.

5. Organizovat dobrovolnou poradenskou službu pro stomiky a podílet se na odborné poradenské činnosti v předoperačním i pooperačním období. Usilovat o zřizování lékařských poraden pro stomiky.

6. Rozvíjet programy zdravotní a sociální rehabilitace stomiků.

7. Napomáhat spolkům stomiků v rozvoji jejich činnosti. Informovat spolky stomiků pravidelně o činnosti ILCO a získávat je ke spolupráci při praktickém naplňování jeho cílů.

8. Vyvíjet další aktivity vedoucí ke zlepšení životních podmínek a postavení stomiků. Spolupracovat s jinými humanitárními organizacemi sdružujícími zdravotně postižené občany při prosazování a realizaci společných zájmů a potřeb. Navazovat kontakty a spolupráci s obdobnými organizacemi v zahraničí.

Článek IV.
Členství v ILCO

1. Řádným členem ILCO se může stát spolek, který sdružuje občany postižené stomií; musí souhlasit s programem ILCO a jeho stanovy nesmějí být v rozporu se stanovami ILCO.

2. Mimořádným členem ILCO se může stát každý spolek nebo jiná právnická osoba s humanitárním programem, která o členství projeví zájem. Mimořádný člen ILCO má na valné hromadě pouze hlas poradní.

3. Vznik a zánik členství:

 • a. Členství řádného člena v ILCO vzniká podáním písemné přihlášky předsednictvu ILCO a zaplacením členských příspěvků.
 • b. Členství mimořádného člena v ILCO vzniká podáním písemné přihlášky předsednictvu ILCO.
 • c. Členství v obou případech potvrzuje valná hromada ILCO.
 • d. Členství zaniká písemným oznámením člena o vystoupení z ILCO nebo jeho zánikem.
 • e. Člen může být vyloučen v případě vážného porušení stanov; o vyloučení člena rozhoduje valná hromada ILCO.

4. Práva a povinnosti členů ILCO:

 • a. Člen má právo:
  • zúčastnit se činnosti ILCO a podílet se na výhodách, které ILCO svým členům poskytuje,
  • vysílat své zástupce na valnou hromadu ILCO,
  • podílet se na aktivitách organizovaných ILCO,
  • podávat návrhy a připomínky k činnosti ILCO a jeho předsednictva.
 • b. Člen má povinnost:
  • řídit se stanovami ILCO a dbát o dobré jméno při uskutečňování jeho cílů a poslání,
  • pomáhat rozvíjet vztahy mezi svými členy i ostatními Kluby na podkladě vzájemné pomoci a porozumění,
   − platit pravidelně členské příspěvky.

Článek V.
Organizační struktura ILCO

Orgány ILCO jsou:
A. Valná hromada
B. Předsednictvo
C. Revizní komise
D. Sekretariát

A.Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem ILCO je valná hromada. Valnou hromadu tvoří zástupci členů, které členové ILCO zvolí na svých členských schůzích; počet zástupců za každého člena je stanoven klíčem schváleným valnou hromadou ILCO.

2. Valná hromada se schází jednou do roka nebo na žádost alespoň jedné třetiny řádných členů. Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna nejméně polovina zástupců řádných členů. Usnesení valné hromady je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných zástupců řádných členů.

3. Podrobnosti jednání valné hromady jsou upraveny jednacím řádem ILCO.

4. Valné hromadě přísluší:

 • a. schvalovat stanovy ILCO a jejich změny,
 • b. volit a odvolávat předsednictvo a revizní komisi,
 • c. potvrzovat přijetí řádných i mimořádných členů ILCO,
 • d. schvalovat plán činnosti ILCO,
 • e. projednat a schvalovat zprávu o činnosti a zprávu revizní komise,
 • f. projednávat návrhy předložené členy,
 • g. schvalovat výši členských příspěvků řádných členů,
 • h. rozhodovat o zániku ILCO a jeho změnách (fúzi, rozdělení),
 • i. rozhodovat o použití movitého a nemovitého majetku při zániku ILCO,
 • j. rozhodnout o založení nadace,
 • k. usnášet se o dalších věcech, které si vyhradí.

B. Předsednictvo

1. Předsednictvo je statutárním orgánem ILCO.

2. Valná hromada volí ze zástupců řádných členů 7 členů předsednictva a alespoň 2 náhradníky na čtyřleté volební období. Způsob provedení volby stanoví jednací řád ILCO nebo o něm rozhodne valná hromada.

3. V předsednictvu zasedá 7 řádně zvolených členů, náhradníci jsou povolání do předsednictva, pokud počet členů předsednictva klesne pod 7.

4. Členové předsednictva volí na své první schůzi ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele, hospodáře, případně další funkcionáře podle potřeby.

5. ILCO zastupuje a jeho jménem jedná předseda, místopředseda, jednatel nebo další pověřený člen předsednictva, každý z nich samostatně.

6. Předsednictvo se schází nejméně dvakrát do roka nebo na požádání alespoň čtyř členů předsednictva. Je schopné usnášet se za přítomnosti aspoň pěti členů, při usnášení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů předsednictva.

7. Předsednictvu přísluší:

 • a. sestavovat plán činnosti ILCO, kontrolovat jeho plnění a předkládat valné hromadě zprávy o činnosti předsednictva a ILCO,
 • b. sestavovat rozpočet ILCO a vydávat interní směrnice o hospodaření podle platných zásad o hospodaření,
 • c. svolávat valnou hromadu ILCO a realizovat následně její rozhodnutí,
 • d. poskytovat metodickou pomoc členům, sociální poradenství, pomáhat členům uskutečňovat větší akce a informovat je o dění v ILCO,
 • e. připravovat semináře, konference a jiná setkání k problémům stomiků,
 • f. spolupracovat s orgány státní správy, humanitárními i jinými právnickými osobami,
 • g. uzavírat smlouvy o součinnosti s jinými právnickými osobami,
 • h. stanovit výši členského příspěvku mimořádných členů,
 • i. zřizovat zvláštní komise nebo rady odborníků pro některé otázky činnosti.

C. Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem ILCO.

2. Valná hromada volí ze zástupců řádných členů 3 členy kontrolní komise na čtyřleté volební období. Způsob provedení volby stanoví jednací řád ILCO nebo o něm rozhodne valná hromada.

3. Členové revizní komise volí na své první schůzi ze svého středu předsedu.

4. Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím v předsednictvu.

5. Členové revizní komise metodicky pomáhají kontrolním orgánům členů ILCO.

6. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Má právo nahlížet do veškeré dokumentace, účetnictví a jiných materiálů Spolku, provádí kontrolu hospodaření za kalendářní rok. Předsednictvo je povinno zpřístupnit revizní komisi veškeré požadované materiály a informace. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně výbor a navrhne opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

7. O své činnosti podává revizní komise zprávu valné hromadě.

D. Sekretariát

1. Sekretariát ILCO je administrativním orgánem ILCO.

2. Sekretariát je umístěn v sídle ILCO.

3. Sekretariát vykonává administrativní práce spojené s činností ILCO.

Článek VI.
Hospodaření ILCO

1. ILCO je samostatný právní subjekt, který spravuje svůj movitý i nemovitý majetek získaný dotacemi, dary a odkazy fyzických i právnických osob, členskými příspěvky členů, dobrovolnými sbírkami, vlastní hospodářskou a publikační činností i prostřednictvím nadací.

2. ILCO si zřizuje vlastní korunové případně devizové bankovní konto.

3. Hospodář ILCO spravuje všechen movitý i nemovitý majetek ILCO v souladu s platnými právními předpisy pro hospodaření organizací. Vede řádně účetní agendu ILCO a dle potřeby ji předkládá kontrolním orgánům ke kontrole. Jednou do roka předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření ke schválení.

4. Revizní komise je povinna aspoň jednou za rok provést revizi hospodaření ILCO a předložit ji ke schválení valné hromadě. Na požádání řádného člena provede revizi jeho hospodaření.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny stanov je možné provést na základě změn schválených valnou hromadou.

2. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou na jednání konaném dne 23. 11. 2014