ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

V ČR stále každoročně umírá tři a půl tisíce pacientů na nádory tlustého střeva a konečníku. Mnoho z nich přitom zcela zbytečně, protože těmto smrtícím nádorům lze zcela předejít prevencí – zdravějším životním stylem nebo návštěvou screeningového vyšetření, které onemocnění dokáže včas objevit. V posledních zářijových dnech hlavní město Praha hostí mezinárodní zdravotnickou konferenci věnující se právě prevenci a léčbě karcinomu tlustého střeva a konečníku a dalších nádorů trávicího traktu – European Digestive Cancer Days 2017 (EDCD, http://www.cancer-days.eu/). Před touto konferencí proběhla národní konference PreVOn – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností (http://prevon.uzis.cz/), jejímž cílem bylo mimo jiné také představit aktivity nově vznikajícího Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění.

Mezinárodní konference EDCD 2017 navazuje na tradici každoročních setkání European Colorectal Cancer Days (www.crcprevention.eu), které se konaly v Brně v letech 2012–2015, a dále rozšiřuje jejich tematiku.  Důležitým cílem těchto konferencí byla podpora a propagace screeningu nádoru tlustého střeva a konečníku podle mezinárodních doporučení a standardů, které jsou důležitým předpokladem toho, aby mohli občané využívat vysoce kvalitního screeningu, který má potenciál jim zachránit život.

Konference EDCD 2017 se koná pod záštitou významných osobností: Vytenise Andriukaitise, evropského komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin, Pavla Poce, poslance Evropského parlamentu a místopředsedy Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Miloslava Ludvíka, ministra zdravotnictví ČR, Rostislava Vyzuly, předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy, Aleny Šteflové, vedoucí kanceláře WHO v ČR, Štěpána Svačiny, předsedy České lékařské společnosti J. E. Purkyně, a dále pod záštitou České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP.

V ČR je každoročně diagnostikováno téměř 86 tisíc osob se zhoubným nádorem, 27 tisíc osob na nádorová onemocnění každoročně umírá a aktuálně v naší populaci žije téměř 542 tisíc osob se zhoubným nádorem. Každoročně je diagnostikováno přibližně 8 tisíc nádorů tlustého střeva a konečníku a 3,5 tisíce pacientů na toto onemocnění zemře. Od 1. ledna 2014 probíhá ve spolupráci MZ ČR a zdravotních pojišťoven projekt adresného zvaní občanů do screeningových programů. Cílem je především zvýšit nedostatečnou účast v programech screeningu zhoubných nádorů, a to zejména u screeningu nádoru tlustého střeva a konečníku, u kterého účast před zavedením adresného zvaní dosahovala pouze 26 % z  mužů a žen nad 50 let, jimž je screeningový program určen. V období leden 2014 – prosinec 2016 bylo rozesláno přes 3,7 milionu pozvánek ke screeningovému vyšetření pro časný záchyt zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku, což vedlo v letech 2014–2015 k významnému zvýšení pokrytí screeningem nádoru tlustého střeva a konečníku až na úroveň přes 32 %. Přes nesporný pokrok tento preventivní program mnoho ohrožených českých občanů stále zcela míjí. Je tedy společným úkolem odborníků a politiků, ale také zástupců médií, aby věnovali této problematice pozornost, kterou si zaslouží, a dále tak pomáhali snižovat počet obětí, které si karcinom tlustého střeva a konečníku každoročně vyžádá.

ČR patří mezi státy nejvíce zatížené nádorovými onemocněními. Mezi vůbec nejčastější nádory patří právě karcinom tlustého střeva a konečníku. Mezi nejčastější příčiny úmrtí mezi zhoubnými nádory patří (po plicních nádorech) opět karcinom tlustého střeva a konečníku a další z onkologických onemocnění trávicího traktu – zhoubné nádory slinivky břišní. Ty jsou zodpovědné za přibližně 2 tisíce úmrtí ročně a těchto úmrtí bohužel neustále přibývá. Další tisíce úmrtí mají na svědomí nádory žaludku, jater, žlučníku či jícnu. Je tedy zřejmé, že prevence, časný záchyt a léčba nádorů trávicího traktu je prvořadou veřejně-zdravotnickou prioritou.

Z organizovaných screeningových programů v ČR je screening nádoru tlustého střeva a konečníku ten nejméně navštěvovaný. V roce 2013 pokrýval screeningový program 26,5 % populace českých mužů a žen nad 50 let. V roce 2014 byl proto s podporou prostředků z EU zahájen projekt zvaní občanů do screeningu zhoubných nádorů. Zváni jsou občané, kteří se screeningu dlouhodobě neúčastní. V letech 2014–2016 bylo zdravotními pojišťovnami rozesláno přes 3,7 milionu pozvánek ke screeningovému vyšetření pro časný záchyt nádoru tlustého střeva a konečníku. Projekt vedl k významnému navýšení pokrytí screeningem až na více než 32 % v roce 2015.

Aby byly v ČR dále posilovány screeningové programy v souladu s akčním plánem pro rozvoj programů zdravotního screeningu, bylo v rámci Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ustaveno Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění. Nově vzniklá Národní rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění, ustavená ministrem zdravotnictví, bude systematicky kontrolovat optimalizaci stávajících screeningových programů a zároveň zavádění nových programů časného záchytu onemocnění. Aktivity Národního koordinačního centra byly představeny na konferenci PreVOn 2017 – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností, která se uskutečnila před konferencí EDCD, 25. září 2017 v Praze.

Jedním z organizátorů konference EDCD je mezinárodní odborná společnost United European Gastroenterology (UEG), která dlouhodobě obhajuje zavádění standardizovaných populačních programů screeningu nádoru tlustého střeva a konečníku ve všech členských zemích EU. UEG zároveň volá po výraznějším financování výzkumu nádorů slinivky břišní, která je již dnes v ČR třetí nejčastější nádorovou příčinou úmrtí a těchto úmrtí bohužel dále přibývá. Neméně důležitý je pak rovný přístup občanů k prevenci i léčbě a také vysoká kvalita onkologické péče napříč Evropou.

 

Organizace konference. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, mezinárodní odborná společnost United European Gastroenterology, Kancelář poslance Evropského parlamentu RNDr. Pavla Poce.
Veškeré informace o konferenci: http://www.cancer-days.eu/