Informace o projektu ŽIVOT BEZ OMEZENÍ

Logo ESF
Reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00349

Českému ILCO se podařilo po několika pokusech získat grant Evropské unie na projekt, který se jmenuje ŽIVOT BEZ OMEZENÍ – zintenzivnění mezinárodní spolupráce. Protože České ILCO zastřešuje všechna Vaše sdružení, týká se tento grant samozřejmě i Vás všech. Projekt byl zahájen v prosinci 2012 a skončí za dva roky. Cílem projektu je zlepšit postavení stomiků v České republice, tedy Vás i všech stomiků budoucích. Budeme si vyměňovat zkušenosti s německým a slovenským ILCO sdružením v oblasti péče o stomiky a porovnávat, jak dobrá péče může pomoci k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Našim cílem je zlepšit postavení stomiků ve společnosti, informovat o jejich uplatnění na trhu práce a navázat spolupráci se zaměstnavateli v ČR. Cílem projektu je i pomoci 10 stomikům získat zaměstnání. Pokud víte o stomikovi, který má zájem vrátit se do zaměstnání, informujte prosím předsedkyni Českého ILCO. Projekt tedy bude prospěšný pro Vás všechny.

Akce, které budou realizovány a financovány v rámci projektu:

  • Setkání pro stomiky ve sdruženích stomiků – seznámení s projektem, získávání informací.
  • Pacientské konference stomiků pro členy sdružení stomiků.
  • Trojsetkání – dvě akce – v roce 2013 v ČR a v roce 2014 Slovensko.
  • Závěrečná konference projektu pro všechny zúčastněné.
  • Kongres EOA v Polsku – účast dvou delegátů z ČR.
  • Dvě odborné konference pro členy sdružení Českého ILCO.

Dále České ILCO bude informovat o zjištěních a zajímavých poznatcích na těchto akcích: Pacientská konference pro lidi se záněty střev, Školení stomasester – jedno až dvě ročně, Brněnské onkologické dny, Kongres České asociace sester, Akce LPR, akce neziskových organizací NGO MARKET, akce pořádané sociálními odbory obcí. Zjišťujeme, jak se mezinárodně platná Charta práv stomiků dodržuje v zahraničí a u nás. Konkrétně se zaměříme na zjišťování podmínek v předoperační a následné péči v České republice ve srovnání se zahraničím. Jak dobrá péče o stomiky pomáhá pacientům k návratu do normálního života a na trh práce.

Informace budeme získávat prostřednictvím dotazníků, které budou vyplňovat přímo stomici, dále při plánovaných zahraničních cestách, na odborných konferencích, při jednáních u „kulatých stolů“ a dalších setkáních. Výsledky zanalyzujeme a pokusíme se ve spolupráci se zkušenými stomasestrami využít pozitivní zkušenosti našich stomiků a stomiků ze zahraničí a sestavit standardy péče o stomiky a ty pak prostřednictvím státních institucí prosadit do všech nemocnic. Zároveň chceme prosadit bezpodmínečné dodržování celé Charty práv stomiků v celé České republice. Všechny tyto informace budou zpracovány ve formě statistik do Manuálu a shrnuty do Závěrečné studie. O všech výsledcích budete podrobně informováni.

Vážení a milí přátelé, doufám, že se mi s Vaši pomoci podaří tento projekt dovést do zdárného konce a že tím pomohu nám všem. V průběhu projektu Vám budu vděčná za připomínky, které mi sdělíte a které se budou k projektu vztahovat. Předpokládám, že při nejbližším setkání s Vámi budu mít možnost Vás s obsahem projektu seznámit podrobněji i osobně.

Kontakt:
Email: predseda@ilco.cz
Adresa: Karlínské náměstí 59/12
186 00 Praha 8
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Aktualizace:

Odborná konference 22. – 23.3.2013

Ve dnech 22. – 23. března 2013 se konala v hotelu Junior v Poděbradech Odborná konference, kterou pořádalo České ILCO v rámci Projektu financovaného zdroji EU reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00349 ŽIVOT BEZ OMEZENÍ – Zintenzivnění mezinárodní spolupráce. Zúčastnilo se jí 40 delegátů z 19 sdružení stomiků.

České ILCO představil místopředseda sdružení Pavel Kreml, seznámil přítomné s historií Charty práv stomiků, mezinárodního dokumentu, v němž jsou zakotvena práva stomiků. Hana Řezníčková se zabývala profesionalizací Českého ILCO. O práci předsednictva za poslední měsíce hovořila předsedkyně Marie Ředinová.

Stěžejní přednáška byla věnována představení projektu ŽIVOT BEZ OMEZENÍ – Zintenzivnění mezinárodní spolupráce. Přítomní stomici projekt přivítali, považují jej za velmi prospěšný nejen pro české stomiky. Rádi budou na projektu spolupracovat, proto byli začlenění do tematické sítě.

Po přednášce proběhla diskuse k současné péči o stomiky, přítomní si vyměňovali konkrétní poznatky z předoperační a následné doživotní péče. V sobotu 23. března 2013 konference pokračovala prezentacemi o možnostech zaměstnávání OZP, prezentací “Stomaporadny DNES a ZÍTRA”, diskusí vhodných pomůckách a jejich vlivu na návrat na trh práce. Všechny přednášky motivovaly přítomné k živé diskusi.